CFP: Zapraszamy do numeru tematycznego PSJ

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do projektowanego przez nas numeru Przegląd Socjologii Jakościowej pt. Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnościami w zmieniającej się i niepewnej rzeczywistości, w którym za publikację Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznaje 70 punktów, zaś samo czasopismo indeksowane jest w bazach: BazHum, BOAI, CEJSH, CEEOL, DOAJ, ERIH PLUS, IC: Index Copernicus, POL-index oraz bazie SCOPUS.

Szczególnie interesuje nas podjęcie zagadnień dotyczących konsekwencji społecznej (nie)dostępności, wykluczenia, czy marginalizacji osób z niepełnosprawnościami dla których punktem odniesienia będzie aktualna sytuacja społeczna, ekonomiczna i polityczna. W ten sposób chcemy zaakcentować wątki odnosząc się do sytuacji osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin z perspektywy ostatnich wydarzeń związanych z epidemią wirusa Covid-19, w tym reorganizację oraz readaptację do obecnych warunków życia codziennego.

Chcielibyśmy, aby w numeru podejmowane były także wątki odnoszące się do różnych form aktywizmu i mobilizacji osób z niepełnosprawnościami w odniesieniu do szeroko rozumianej pracy, w tym pracy zdalnej, cyfryzacji pracy, ale również problematyki prekaryzacji i nierówności w pracy oraz pracy nieodpłatnej, w tym pracy opiekuńczej ujętych w kontekście uwarunkowań rzeczywistości (post)pandemicznej.

Chcielibyśmy również poznać opinie badaczy i praktyków dotyczące akceptacji samych osób niepełnosprawnych dla zachodzących w ostatnim czasie zmian. W naszych rozważaniach zainteresowani jesteśmy zarówno wyżej zarysowanymi kwestiami jak i zagadnieniami pokrewnymi, czy niewyrażonymi przez nas wątpliwościami, a stanowiącymi pole do dyskusji i wzmocnienia debaty o sytuacji oraz statusie osób z niepełnosprawnościami. Z tego względu mile widziane będą śmiałe i dobrze osadzone w najnowszych badaniach diagnozy, rekomendacje oraz nieszablonowe analizy dla których punktem odniesienia będzie aktualna sytuacja społeczna, ekonomiczna i polityczna.

Zapraszamy do nadsyłania tekstów teoretycznych, jak i poświęconych omówieniu wyników badań empirycznych, a także do składania propozycji recenzji i polemik, które będą stanowić istotne dopełnienie numeru. 

Gotowy tekst należy przesłać na adres sekcjasnpts@gmail.com w terminie do 28 lutego 2023 roku. Każdy artykuł powinien być przygotowany zgodnie z wymogami Socjologii Jakościowej, a także opatrzony abstraktem w języku polski i angielskim oraz notatką o autorze. 

Warunkiem publikacji będzie zgodność artykułu z profilem czasopisma a także uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. Prosimy o przesłanie wstępnej propozycji wraz z podaniem tytułu i krótkiego abstraktu (w języku polskim) do 15 grudnia 2022 na adres sekcjasnpts@gmail.com.