CFP Niepełnosprawność i edukacja

obraz przestwaia książki, globus, piłkę, okulary i laptop na biurku

Z przyjemności pragniemy zaproponować Państwu udział w kolejnej monografii, jaka ukaże się pod patronatem Sekcji
Socjologii Niepełnosprawności PTS. Książka powstanie w ramach serii monografii naukowych Wydawnictwa Uniwersytetu
Łódzkiego.
Planowana monografia będzie poświęcona edukacji osób z niepełnosprawnościami. Nabór tekstów poprzedza konferencję
poświęconą tej tematyce, która została zaplanowana na 5 maja 2022 r. Tematyka ta ma dziś istotne znaczenie. Z jednej strony
– wynika to z problemów, jakie dotknęły uczniów, nauczycieli oraz szkoły w dobie pandemii COVID-19. Wiadomo, że wraz
z zamknięciem placówek edukacyjnych i przejściem na metody pracy i komunikacji online, zmienił się w zasadniczy sposób
organizacji nauki oraz warunki jej realizacji. Monografia ma na celu zaprezentowanie diagnoz i ukazanie problemów
związanych z kształceniem osób z niepełnosprawnościami i realizacją ich potrzeb oraz wspieraniem w rozwoju. Dzięki tekstom
prezentującym najnowszy stan wiedzy i wyniki prowadzonych badań możliwe będzie również wskazanie pożądanych
kierunków w kształceniu osób z niepełnosprawnościami z uwzględnieniem potencjału jakie dla edukacji mogą wnieść
najnowsze technologie. Z drugiej strony – kształcenie osób z niepełnosprawnościami stanowi istotny element polityki
społecznej. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych w artykule 24 zobowiązuje państwa – strony konwencji do
zapewnienia włączającego systemu edukacji na wszystkich poziomach edukacji w społecznościach, w których żyją, a także
stwierdza wprost: „osoby niepełnosprawne nie będą wykluczane z powszechnego systemu edukacji ze względu na
niepełnosprawność, a także, że dzieci niepełnosprawne nie będą wykluczane z bezpłatnej i obowiązkowej nauki w szkole
podstawowej lub z nauczania na poziomie średnim”.
Zapraszamy do przesyłania tekstów naukowców, ekspertów i praktyków podejmujących refleksję teoretyczną oraz badania
naukowe nad następującymi zagadnieniami szczegółowymi:

  1. uczeń z niepełnosprawnością;
  2. student z niepełnosprawnością;
  3. funkcjonowanie przedszkoli i szkół integracyjnych;
  4. szkolnictwo specjalne;
  5. orzecznictwo poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  6. edukacja ustawiczna dorosłych osób z niepełnosprawnością;
  7. bariery edukacji osób z niepełnosprawnościami;
  8. prawo dotyczące osób z niepełnosprawnością a edukacja.

Artykuły prosimy przesyłać do 31 maja 2022 roku na adres: sekcjasnpts@gmail.com.

Każdy artykuł powinien być przygotowany zgodnie z wymogami dla Autorów, a także opatrzony abstraktem
w języku polski i angielskim oraz notatką o autorze. Rozdział powinien mieć 15–18 stron maszynopisu, włączając w to
abstrakty w języku polskim i angielskim, przypisy oraz bibliografię.