CFP Societas/Communitas

Okładka Societas/Communitas

Zapraszamy do nadsyłania tekstów poświęconych zagadnieniu przemocy wobec osób     z niepełnosprawnościami, które opublikowane zostaną w numerze monotematycznym Societas/Communitas. Od grudnia 2021 r. czasopismo uzyskało 40 pkt. w wykazie MEiN dotyczącej czasopism naukowych i recenzowanych materiałów.

Zgodnie z Rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2018 r. zarówno kobiety jak i mężczyźni z niepełnosprawnościami mogą doświadczać specyficznych form przemocy, które są trudne do rozpoznania, takich jak usuwanie lub niszczenie urządzeń służących danej osobie do poruszania się lub uniemożliwianie dostępu do różnego rodzaju zasobów. W tym kontekście warto również zauważyć, że niektóre rozwiązania prawne dopuszczają działania, mające znamiona przemocy. Zakaz zawierania małżeństw przez osoby z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną, ubezwłasnowolnienie, przymusowe podawanie leków, nadużywanie przymusu bezpośredniego i zamykania w odosobnieniu w szpitalach psychiatrycznych czy domach pomocy społecznej wzmacnia poczucie bezsilności osób z niepełnosprawnościami oraz wzmaga przekonanie, że prawo wyklucza je z funkcjonowania na równych prawach w społeczeństwie. Okres epidemii Covid-19  i przymusowa izolacja pogłębiła te problemy i spowodowała wzrost przemocy          w domach i instytucjach, co wiązało się między innymi ze zmniejszeniem zakresu kontroli ze strony osób z zewnątrz oraz ograniczeniem kontaktów społecznych mieszkańców takich placówek.

Zachęcamy do formułowania śmiałych i dobrze osadzonych w najnowszych badaniach diagnoz, rekomendacji oraz nieszablonowych analiz dotyczących problemu przemocy, jej przyczyn i konsekwencji, a także wynikających z niej kosztów społecznych, a tym samym ukazanie skali tego zjawiska i specyfiki działań przemocowych na jakie narażone są osoby z niepełnosprawnościami. W publikacji chcemy szczególnie zaakcentować wątki odnoszące się do oceny skuteczności podejmowanych metod przeciwdziałania zarówno w obszarze profilaktyki jak i reagowania na przemoc wobec osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie oraz w ramach różnego rodzaju instytucji.

Zapraszamy do nadsyłania tekstów teoretycznych, jak i poświęconych omówieniu wyników badań empirycznych, a także do składania propozycji recenzji i polemik, które będą stanowić istotne dopełnienie numeru. 

Gotowy tekst należy przesłać na adres sekcjasnpts@gmail.com w terminie do 30 marca 2022 roku. Każdy artykuł powinien być przygotowany zgodnie z wymogami Societas/Communitas, a także opatrzony abstraktem w języku polski i angielskim oraz notatką o autorze. 

Warunkiem publikacji będzie zgodność artykułu z profilem czasopisma a także uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. Prosimy o przesłanie wstępnej propozycji wraz z podaniem tytułu i krótkiego abstraktu (w języku polskim) do 23 lutego 2022 na adres sekcjasnpts@gmail.com.