Regulamin Konkursu Fotograficznego
Zdjęcie na okładkę

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Zdjęcie na okładkę” jest Sekcja PTS Socjologii Niepełnosprawności, która ogłasza konkurs i określa jego terminarz. 
2. Celami konkursu są:
– promowanie tematyki związanej z widocznością i obecnością zjawiska z niepełnosprawnością oraz osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym, a w szczególności wzmacniania zaangażowania społecznego członków Sekcji Socjologii Niepełnosprawności w tym obszarze;
– rozwijanie wrażliwości socjologicznej i artystycznej w odniesieniu do prezentowania niepełnosprawności i problemów oraz aktywności i życia codziennego osób z niepełnosprawnością;
– prezentacja twórczości członków i sympatyków PTS, w tym Sekcji Socjologii Niepełnosprawności w dziedzinie fotografii,;- stworzenie banku zdjęć do wykorzystania w publikacjach wydawanych pod patronatem Sekcji PTS Socjologii Niepełnosprawności.
3. Warunki dotyczące zgłaszanych fotografii:
– Prace należy nadsyłać na adres: sekcjasnpts@gmail.com z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny”.
– Fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_tytuł_zdjęcia.
– Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pikseli.
– Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia.
– Jeżeli na fotografiach znajduje się wizerunek osoby, uczestnik zobowiązany jest do dołączenia do zgłoszenia pisemnego oświadczenia, że osoba znajdująca się na fotografii wyraża zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie swojego wizerunku.
4. Uczestnik, przystępując do konkursu, oświadcza, że :
– jest autorem załączonych fotografii,
– przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich,
– wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie na stronie internetowej sekcji oraz stronie sekcji w serwisie społecznościowym Facebook nadesłanych zdjęć oraz swojego imienia i nazwiska,
– zgadza się na nieopłatne wykorzystanie zdjęć w publikacjach wydawanych pod patronatem Sekcji Socjologii Niepełnosprawności i ma świadomość konieczności podpisania przed publikacją oświadczenia autora zgodnego ze
wzorem obowiązującym w danym wydawnictwie.
5. Organizator powołuje Jury konkursu złożone z trzech osób. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne.
6. Nagrodami w konkursie będą: publikacja zdjęcia na okładce jednej z monografii wydanej przez organizatora konkursu oraz na stronie internetowej sekcji i stronie sekcji w serwisie społecznościowym Facebook.
7. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii i ich autorów przypadku naruszenia regulaminu konkursu.
8. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z organizatorem konkursu, który jest administratorem danych.
Administrator danych osobowych – Sekcja PTS Socjologii Niepełnosprawności – przetwarza dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail) na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz w ramach udzielonej zgody w celach
związanych z udziałem w Konkursie i archiwizacji. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
10. Interpretacja zasad niniejszego regulaminu należy wyłącznie do jego organizatorów.

Oświadczenia