Aktualności

Konferencja „Cień, który pozwala wyjść z cienia – asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce i Norwegii”

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji i Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do udziału w konferencji  pt. „Cień, który pozwala wyjść z cienia – asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce i Norwegii”, która odbędzie się w dniu 18 listopada 2022 r. (piątek) w godz. 9.30-14.30 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 55/66, Warszawa (sala nr 316).
Konferencja poświęcona jest problematyce asystencji osobistej w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnością, w tym prowadzenia niezależnego życia oraz tworzenia rozwiązań systemowych. 
Rejestracja do dnia 16.11.2022 r.  

III edycja konkursu fotograficznego „Zdjęcie na okładkę”

Z przyjemnością pragniemy ogłosić III edycję konkursu fotograficznego „Zdjęcie na okładkę”. Tym razem inspiracją dla zgłaszanych prac ma być nasza kolejna monografia, nad którą aktualnie pracujemy. Jej hasło przewodnie: edukacja i niepełnosprawność.

Prace należy zgłaszać na adres sekcjasnpts@gmail.com z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” do 30 października 2022 r.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: http://socjologianiepelnosprawnosci.pl/?page_id=2115.

Prace Laureatek i Laureatów pierwszych dwóch edycji konkursu można obejrzeć na stronie Sekcji:

http://socjologianiepelnosprawnosci.pl/?page_id=1572

http://socjologianiepelnosprawnosci.pl/?page_id=2940

Gorąco wszystkich zachęcamy do przesyłania swoich prac i udziału w konkursie! 

CFP Societas/Communitas

Okładka Societas/Communitas

Zapraszamy do nadsyłania tekstów poświęconych zagadnieniu przemocy wobec osób     z niepełnosprawnościami, które opublikowane zostaną w numerze monotematycznym Societas/Communitas. Od grudnia 2021 r. czasopismo uzyskało 40 pkt. w wykazie MEiN dotyczącej czasopism naukowych i recenzowanych materiałów.

Zgodnie z Rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2018 r. zarówno kobiety jak i mężczyźni z niepełnosprawnościami mogą doświadczać specyficznych form przemocy, które są trudne do rozpoznania, takich jak usuwanie lub niszczenie urządzeń służących danej osobie do poruszania się lub uniemożliwianie dostępu do różnego rodzaju zasobów. W tym kontekście warto również zauważyć, że niektóre rozwiązania prawne dopuszczają działania, mające znamiona przemocy. Zakaz zawierania małżeństw przez osoby z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną, ubezwłasnowolnienie, przymusowe podawanie leków, nadużywanie przymusu bezpośredniego i zamykania w odosobnieniu w szpitalach psychiatrycznych czy domach pomocy społecznej wzmacnia poczucie bezsilności osób z niepełnosprawnościami oraz wzmaga przekonanie, że prawo wyklucza je z funkcjonowania na równych prawach w społeczeństwie. Okres epidemii Covid-19  i przymusowa izolacja pogłębiła te problemy i spowodowała wzrost przemocy          w domach i instytucjach, co wiązało się między innymi ze zmniejszeniem zakresu kontroli ze strony osób z zewnątrz oraz ograniczeniem kontaktów społecznych mieszkańców takich placówek.

Zachęcamy do formułowania śmiałych i dobrze osadzonych w najnowszych badaniach diagnoz, rekomendacji oraz nieszablonowych analiz dotyczących problemu przemocy, jej przyczyn i konsekwencji, a także wynikających z niej kosztów społecznych, a tym samym ukazanie skali tego zjawiska i specyfiki działań przemocowych na jakie narażone są osoby z niepełnosprawnościami. W publikacji chcemy szczególnie zaakcentować wątki odnoszące się do oceny skuteczności podejmowanych metod przeciwdziałania zarówno w obszarze profilaktyki jak i reagowania na przemoc wobec osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie oraz w ramach różnego rodzaju instytucji.

Zapraszamy do nadsyłania tekstów teoretycznych, jak i poświęconych omówieniu wyników badań empirycznych, a także do składania propozycji recenzji i polemik, które będą stanowić istotne dopełnienie numeru. 

Gotowy tekst należy przesłać na adres sekcjasnpts@gmail.com w terminie do 30 marca 2022 roku. Każdy artykuł powinien być przygotowany zgodnie z wymogami Societas/Communitas, a także opatrzony abstraktem w języku polski i angielskim oraz notatką o autorze. 

Warunkiem publikacji będzie zgodność artykułu z profilem czasopisma a także uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. Prosimy o przesłanie wstępnej propozycji wraz z podaniem tytułu i krótkiego abstraktu (w języku polskim) do 23 lutego 2022 na adres sekcjasnpts@gmail.com.

CFP Niepełnosprawność i edukacja

obraz przestwaia książki, globus, piłkę, okulary i laptop na biurku

Z przyjemności pragniemy zaproponować Państwu udział w kolejnej monografii, jaka ukaże się pod patronatem Sekcji
Socjologii Niepełnosprawności PTS. Książka powstanie w ramach serii monografii naukowych Wydawnictwa Uniwersytetu
Łódzkiego.
Planowana monografia będzie poświęcona edukacji osób z niepełnosprawnościami. Nabór tekstów poprzedza konferencję
poświęconą tej tematyce, która została zaplanowana na 5 maja 2022 r. Tematyka ta ma dziś istotne znaczenie. Z jednej strony
– wynika to z problemów, jakie dotknęły uczniów, nauczycieli oraz szkoły w dobie pandemii COVID-19. Wiadomo, że wraz
z zamknięciem placówek edukacyjnych i przejściem na metody pracy i komunikacji online, zmienił się w zasadniczy sposób
organizacji nauki oraz warunki jej realizacji. Monografia ma na celu zaprezentowanie diagnoz i ukazanie problemów
związanych z kształceniem osób z niepełnosprawnościami i realizacją ich potrzeb oraz wspieraniem w rozwoju. Dzięki tekstom
prezentującym najnowszy stan wiedzy i wyniki prowadzonych badań możliwe będzie również wskazanie pożądanych
kierunków w kształceniu osób z niepełnosprawnościami z uwzględnieniem potencjału jakie dla edukacji mogą wnieść
najnowsze technologie. Z drugiej strony – kształcenie osób z niepełnosprawnościami stanowi istotny element polityki
społecznej. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych w artykule 24 zobowiązuje państwa – strony konwencji do
zapewnienia włączającego systemu edukacji na wszystkich poziomach edukacji w społecznościach, w których żyją, a także
stwierdza wprost: „osoby niepełnosprawne nie będą wykluczane z powszechnego systemu edukacji ze względu na
niepełnosprawność, a także, że dzieci niepełnosprawne nie będą wykluczane z bezpłatnej i obowiązkowej nauki w szkole
podstawowej lub z nauczania na poziomie średnim”.
Zapraszamy do przesyłania tekstów naukowców, ekspertów i praktyków podejmujących refleksję teoretyczną oraz badania
naukowe nad następującymi zagadnieniami szczegółowymi:

  1. uczeń z niepełnosprawnością;
  2. student z niepełnosprawnością;
  3. funkcjonowanie przedszkoli i szkół integracyjnych;
  4. szkolnictwo specjalne;
  5. orzecznictwo poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  6. edukacja ustawiczna dorosłych osób z niepełnosprawnością;
  7. bariery edukacji osób z niepełnosprawnościami;
  8. prawo dotyczące osób z niepełnosprawnością a edukacja.

Artykuły prosimy przesyłać do 31 maja 2022 roku na adres: sekcjasnpts@gmail.com.

Każdy artykuł powinien być przygotowany zgodnie z wymogami dla Autorów, a także opatrzony abstraktem
w języku polski i angielskim oraz notatką o autorze. Rozdział powinien mieć 15–18 stron maszynopisu, włączając w to
abstrakty w języku polskim i angielskim, przypisy oraz bibliografię.

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z obszaru socjologii niepełnosprawności

Sekcja Socjologii Niepełnosprawności Polskiego Towarzystwa Socjologicznego serdecznie zaprasza do udziału w drugiej edycji Konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z obszaru socjologii niepełnosprawności.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace dyplomowe obronione w bieżącym roku (roku ogłoszenia konkursu). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 grudnia 2022 roku.

Zgłoszenia należy nadsyłać drogą mailową na adres: sekcjasnpts@gmail.com

Zapraszamy do aplikowania!

III edycja Konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z obszaru socjologii niepełnosprawności

Zapraszamy do udziału w Konkursie na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z obszaru socjologii niepełnosprawności.
Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace dyplomowe obronione w bieżącym roku (roku ogłoszenia konkursu). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 grudnia br.
Zgłoszenia należy nadsyłać drogą mailową na adres: sekcjasnpts@gmail.com
Zapraszamy do aplikowania!

CFP: Zapraszamy do numeru tematycznego PSJ

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do projektowanego przez nas numeru Przegląd Socjologii Jakościowej pt. Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnościami w zmieniającej się i niepewnej rzeczywistości, w którym za publikację Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznaje 70 punktów, zaś samo czasopismo indeksowane jest w bazach: BazHum, BOAI, CEJSH, CEEOL, DOAJ, ERIH PLUS, IC: Index Copernicus, POL-index oraz bazie SCOPUS.

Szczególnie interesuje nas podjęcie zagadnień dotyczących konsekwencji społecznej (nie)dostępności, wykluczenia, czy marginalizacji osób z niepełnosprawnościami dla których punktem odniesienia będzie aktualna sytuacja społeczna, ekonomiczna i polityczna. W ten sposób chcemy zaakcentować wątki odnosząc się do sytuacji osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin z perspektywy ostatnich wydarzeń związanych z epidemią wirusa Covid-19, w tym reorganizację oraz readaptację do obecnych warunków życia codziennego.

Chcielibyśmy, aby w numeru podejmowane były także wątki odnoszące się do różnych form aktywizmu i mobilizacji osób z niepełnosprawnościami w odniesieniu do szeroko rozumianej pracy, w tym pracy zdalnej, cyfryzacji pracy, ale również problematyki prekaryzacji i nierówności w pracy oraz pracy nieodpłatnej, w tym pracy opiekuńczej ujętych w kontekście uwarunkowań rzeczywistości (post)pandemicznej.

Chcielibyśmy również poznać opinie badaczy i praktyków dotyczące akceptacji samych osób niepełnosprawnych dla zachodzących w ostatnim czasie zmian. W naszych rozważaniach zainteresowani jesteśmy zarówno wyżej zarysowanymi kwestiami jak i zagadnieniami pokrewnymi, czy niewyrażonymi przez nas wątpliwościami, a stanowiącymi pole do dyskusji i wzmocnienia debaty o sytuacji oraz statusie osób z niepełnosprawnościami. Z tego względu mile widziane będą śmiałe i dobrze osadzone w najnowszych badaniach diagnozy, rekomendacje oraz nieszablonowe analizy dla których punktem odniesienia będzie aktualna sytuacja społeczna, ekonomiczna i polityczna.

Zapraszamy do nadsyłania tekstów teoretycznych, jak i poświęconych omówieniu wyników badań empirycznych, a także do składania propozycji recenzji i polemik, które będą stanowić istotne dopełnienie numeru. 

Gotowy tekst należy przesłać na adres sekcjasnpts@gmail.com w terminie do 28 lutego 2023 roku. Każdy artykuł powinien być przygotowany zgodnie z wymogami Socjologii Jakościowej, a także opatrzony abstraktem w języku polski i angielskim oraz notatką o autorze. 

Warunkiem publikacji będzie zgodność artykułu z profilem czasopisma a także uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. Prosimy o przesłanie wstępnej propozycji wraz z podaniem tytułu i krótkiego abstraktu (w języku polskim) do 15 grudnia 2022 na adres sekcjasnpts@gmail.com.

Seminarium Sekcji „Problem przemocy wobec kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami”

Zdjęcie w kolorze niebiesko czarnym po lewej stronie w kółku zdjęcie kobiecej ręki przyciśniętej do szyby ale słabo widocznej z powodu deszczu. Obok napis: " Seminarium Sekcji PTS Socjologii Niepełnosprawności Problem przemocy wobec kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami. 3 grudia 2021". U góry po prawej logo Sekcji.

Zapraszamy na Seminarium organizowane przez Sekcję PTS Socjologii Niepełnosprawności  3.12.2021 online, pt. „Problem przemocy wobec kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami”.

W spotkaniu wezmą udział:

prof. dr hab. Barbara Gąciarz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Tytuł wystąpienia: „Eliminacja przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami. Co należy zrobić?”

Milena Trojanowska, Uniwersytet Łódzki. Tytuł wystąpienia: „(Nie)obecne. Głosy kobiet z niepełnosprawnościami w rozmowie o niepełnosprawności”

Agata Teutsch, Fundacja Autonomia. Tytuł wystąpienia: „Time’s up – solidarnie przeciw przemocy wobec dziewczyn i kobiet z niepełnosprawnościami „

dr Agnieszka Wołowicz, Uniwersytet Warszawski.Tytuł wystąpienia: „Przemoc wobec kobiet z niepełnosprawnością intelektualną”.

Spotkanie będzie moderował Jakub Niedbalski, Uniwersytet Łódzki i Mariola Racław Uniwersytet Warszawski.

Zapraszamy!

 

Roztrzygnięcie I edycji konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską

Z przyjemnością informujemy o rozstrzygnięciu I edycji konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z obszaru socjologii niepełnosprawności organizowanego przez Sekcję Socjologii Niepełnosprawności PTS.

Jury Konkursu zdecydowało się nie przyznawać nagrody głównej ani wyróżnienia w kategorii prac magisterskich.

Decyzją Jury wyróżnienie w kategorii prac licencjackich otrzymała Pani Karolina Machnik za pracę pt. ” Moodpal – projekt aplikacji monitorującej nastrój dla osób chorych na depresję oraz doświadczających stanów obniżonego nastroju”

Laureatce gratulujemy a wszystkim Uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w Konkursie.

II edycja konkursu na fotograficznego „Zdjęcie na okładkę”

Z przyjemnością pragniemy ogłosić II edycję konkursu na fotograficznego „Zdjęcie na okładkę”. Tym razem inspiracją dla zgłaszanych prac ma być nasza kolejna monografia nad którą aktualnie pracujemy, której przewodnim hasłem jest wirtualizacja życia osób z niepełnosprawnościami.
Prace należy zgłaszać na adres sekcjasnpts@gmail.com z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny” do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

Prace Laurteatek i Laureatów I edycji konkursu można obejrzeć na stronie Sekcji.

Gorąco wszystkich zachęcamy do przesyłania swoich prac i udziału w konkursie!