Regulamin "Konkursu na Najlepszą Pracę Licencjacką i Magisterską z Obszaru Socjologii Niepełnosprawności"

§1
Konkurs
 1. Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Socjologiczne – Sekcja Socjologii Niepełnosprawności.
 2. Celem konkursu jest promowanie najlepszych prac dyplomowych (prac licencjackich oraz prac magisterskich) z zakresu socjologii niepełnosprawności.
§2
Zgłaszanie prac
 1. Konkurs organizowany jest corocznie. W każdym roku do konkursu zgłaszane mogą być prace licencjackie i magisterskie z egzaminów dyplomowych z bieżącego roku kalendarzowego.
 2. W konkursie mogą brać udział prace traktujące o społecznych aspektach i kontekstach niepełnosprawności. Zgłaszane do konkursu prace nie muszą być przygotowywane na kierunkach socjologicznych, lecz wymagane jest stosowanie przez ich autorów narzędzi teoretycznych i metodologicznych wypracowanych na gruncie socjologii.
 3. Prace do nagrody zgłaszają ich autorzy. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną rekomendację promotora oraz oryginał dokumentu potwierdzającego, że praca została przedstawiona podczas egzaminu dyplomowego. Prace należy dostarczać w formie elektronicznej na adres mailowy Sekcji Socjologii Niepełnosprawności PTS (sekcjasnpts@gmail.com). Zgłaszający pracę jest zobowiązany dostarczyć uzupełnione i podpisane Oświadczenie Autora oraz Oświadczenie Promotora, które stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.
 4. Termin zgłaszania prac upływa 31 grudnia każdego roku.
 5. Zgłoszenia konkursowe niekompletne, zgłoszenia niespełniające warunków formalnych Konkursu bądź wymagań zawartych w Regulaminie, zgłoszenia dostarczone Organizatorowi po wyznaczonym terminie oraz zgłoszenia, do których załączniki zostały dostarczone Organizatorowi po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 6. Zgłoszenie konkursowe może być wycofane na każdym etapie Konkursu na pisemną prośbę Uczestnika, aż do momentu ogłoszenia wyników Konkursu.                                           
§3
Nagrody i ogłoszenie wyników
 1. Prace licencjackie i prace magisterskie oceniane są osobno. W każdej z tych kategorii jury przyznaje jedną nagrodę główną. Jury dodatkowo ma prawo przyznać wyróżnienia. Jury ma prawo nie przyznać nagrody.
 2. Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody rzeczowe. Autorzy zwycięskich i wyróżnionych prac są zaproszeni do wygłoszenia referatów podczas spotkań autorskich organizowanych przez Sekcją Socjologii Niepełnosprawności. Promotorzy nagrodzonych prac otrzymują dyplomy.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbywa się podczas spotkań autorskich organizowanych przez Sekcję. Następnie wyniki zostają ogłoszone na stronie internetowej PTS.
§4
Jury
 1. Osoby do jury konkursu powołuje Zarząd Sekcji Socjologii Niepełnosprawności PTS na trzyletnie kadencje, spośród członków Sekcji.
 2. Kandydatów do jury wskazują wszyscy członkowie Sekcji w przeprowadzonym w tym celu głosowaniu (może odbywać się drogą elektroniczną).
 3. Jury składa się z przewodniczącego, dwóch członków oraz dwóch zastępców. Jeden z członków jury pełni funkcję sekretarza konkursu.
 4. Członek jury, pod którego opieką została napisana praca zgłoszona do konkursu, jest wyłączony z jej oceny (zamiast niego udział w ocenie tej pracy bierze jeden z zastępców).
 5. Z oceny konkretnych zgłoszeń konkursowych są wyłączeni członkowie jury, powiązani z Uczestnikami poprzez powinowactwo, relacje służbowe lub inne stosunki zależności w strukturach akademickich i biznesowych.
 6. Kryteriami oceny zgłoszonych prac są: pomysłowość (oryginalność tematu, lub nowatorskie ujęcie starego tematu), teoria (zasadność zastosowanych w pracy koncepcji), metodologia (poprawność doboru metod i ich wykorzystania w badaniu), konceptualizacja i wnioski (samodzielność myślenia, odwaga w formułowaniu krytycznych wniosków), strona formalna pracy – (język, strona wizualna, poprawne przypisy).
 7. Obrady jury są tajne, mogą odbywać się drogą elektroniczną. Od werdyktu jury nie przysługuje odwołanie.
 8. Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac.
§5
Regulamin konkursu
 1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do jury.
 2. Regulamin konkursu jest wprowadzany drogą uchwały podejmowanej przez Zarząd Sekcji Socjologii Niepełnosprawności PTS.
 3. Zmiana regulaminu odbywa się drogą uchwały podejmowanej przez Zarząd Sekcji Socjologii Niepełnosprawności PTS.